Cette page en français

:: Algemene aanneming- en verkoopsvoorwaarden ::

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

1. PRIJZEN

Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze afgevaardigden en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Al de offertes zijn gesteund op de prijzen van de materialen, lonen en sociale lasten, taksen e.d. op deze datum van toepassing. De prijzen zullen aangepast worden volgens de schommelingen in één of meer van deze elementen voor de aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.

2. LEVERTIJDEN

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis van levering op een welbepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen, welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen vernietiging van bestelling, boete of schadevergoeding met zich brengen, noch ons verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. HEIRKRACHT

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heerkracht beschouwd en geven aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de koper niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

4. BETALING

a. Zo geen datum werd bepaald voor de betaling van de facturen, dienen deze vereffend binnen de dertig dagen van hun datum. Na deze datum zal van rechtswege een interest van 15% op de onbetaalde bedragen verschuldigd zijn tot op de dag van de volledige afbetaling. Bovendien zal bij niet-tijdige betaling van de facturen eveneens van rechtswege, het bedrag ervan forfaitair verhoogd worden ten titel van onveranderlijke schadevergoeding met 15% of 10% naar gelang het een bedrag betreft onder of boven de € 495,79,-, en dit alles met een minimum van € 24,79,-. Een inmorastelling is dus niet vereist. De goederen blijven onze eigendom, totdat zij volledig betaald zijn.

b. De B.T.W. is elk geval ten laste van de klant.

5. KLACHTEN EN RISICO'S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de vijf dagen van deze van de aflevering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen enkel bevoegd zelfs bij in vrijwaringroeping en, zo het Vredegerecht betreft, dit van het 10de Kanton van Antwerpen.

valid css valid xhtml